อ่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Term & Condition)

บทนำ
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนทำการใช้บริการ หากคุณใช้บริการต่างๆของเราแล้ว หมายความว่า คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ข้อห้าม
คุณต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงส่งเสริมให้มีการกระทำในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าสู่ระบบ การละเมิดความลับ การโอนถ่ายเผยแพร่ไวรัสหรือเนื้อหาอื่นๆที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นที่น่ารังเกียจลามกอนาจาร เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี นำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริต ก่อความรำคาญใจ ละเมิดสิทธิที่มีเจ้าของ ส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นที่ต้องการ พยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใดๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้หรือส่วนที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ การละเมิดใดๆต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมาย

ผลบังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะนำมาใช้กับทุกการใช้บริการ โดยถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ของเรา การละเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะมีผลก็ต่อเมื่อได้ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เท่านั้น
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆที่คุณกำหนดหรือระบุขึ้น ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด หรือเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล หรือบอกปากเปล่า โดยไม่ได้รับการยอมรับจากทางเราเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งหมดจะถูกคัดค้านและไม่ได้รับการยอมรับ ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้เราจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่

เงื่อนไขการใช้บริการ
1.การลงทะเบียน
1.1เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีหรือใช้บริการ คุณต้องยื่นเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่คุณให้ไว้กับเรา คุณต้องทำการอัปเดตข้อมูลโดยการแจ้งให้ทางเราทราบ
1.2คุณต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้หลายๆบัญชี
2.การใช้บริการ
2.1เมื่อต้องการใช้บริการต่างๆของเรา คุณจะต้องทำตามขั้นตอนการใช้บริการทางออนไลน์ในเว็บไซต์นี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณผ่านช่องทางที่คุณแจ้งไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดสำหรับการใช้บริการให้คุณทราบ
3.ราคาและการชำระค่าบริการ
3.1ราคานั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไว้แล้ว และอยู่ในสกุลเงินบาทไทย จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารตัวจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยจะแสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน “รวมยอดทั้งสิ้น”
3.2คุณสามารถชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทางตามที่เรากำหนด โดยหากไม่ได้ชำระค่าบริการการผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือแสกนจ่าย คุณต้องส่งหลักฐานการชำระเข้ามาให้เราเพื่อตรวจสอบและยืนยัน
3.3เมื่อเราได้รับค่าบริการ เราจะทำการตรวจสอบและอนุมัติงาน โดยจะมีการแจ้งยืนยันไปยังคุณ และทางเราจะเริ่มดำเนินการในทันที
4.การสั่งงานที่ผิดพลาด
4.1ถ้าคุณพบว่ามีความผิดพลาดในการสั่งงานหลังจากที่คุณได้ยืนยันชำระค่าบริการเข้ามาแล้ว โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4203 0159, 09 3397 4214 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล pasa@pawano.com ในทันที เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ 08.30-17.00 น. เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ
5.การปฏิเสธการให้บริการ
5.1เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการใดๆตามความเหมาะสม โดยเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการทุกๆงาน แต่อาจมีสถานการณ์ที่ต้องยกเว้นที่เราจำเป็นต้องปฏิเสธงานนั้นๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังคุณ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าวตามดุลพินิจของเรา
5.2หากเรายกเลิกงานของคุณและคุณได้ชำระค่าบริการงานนั้นๆแล้ว เราจะคืนค่าบริการให้คุณเต็มจำนวนตามมูลค่างาน
6.การส่งมอบงาน
6.1เรามุ่งหมายที่จะส่งมอบงานให้กับคุณตามเงื่อนไขการให้บริการที่แจ้งไว้ตอนต้น
6.2หากเราไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขการให้บริการที่แจ้งไว้ตอนต้น เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนทุกครั้ง
6.3เราจัดส่งเอกสารตัวจริง (ถ้ามี) ในหีบห่อมาตรฐานของเรา ซึ่งหากคุณต้องการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งเอกสารตัวจริงโดยบริษัทขนส่งพัสดุ
7.การยกเลิกโดยลูกค้าหลังได้รับส่งมอบงาน
7.1ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการยกเลิกงาน จากสาเหตุไม่พอใจในผลงานหรืออื่นๆ โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4203 0159, 09 3397 4214 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล pasa@pawano.com ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับส่งมอบงาน
7.2งานชิ้นนั้น (ตามข้อ 7.1) จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งอาจสามารถยกเลิกได้ หรือไม่สามารถยกเลิกได้ โดยจะทำการพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าวตามดุลพินิจของเรา
8.นโยบายการคืนค่าบริการ
8.1ในกรณีที่มีการคืนค่าบริการ เราจะคืนค่าบริการให้ท่านตามมูลค่างานเท่านั้น

การรับประกัน
เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน โดยรับประกันว่าการให้บริการของเราทุกประเภท ดำเนินการตามหลักความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ ทั้งในเรื่องการใช้ภาษา ระดับภาษา โครงสร้างประโยค ศัพท์เทคนิค และอื่นๆ ผ่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทุกสาขา คุณจะได้รับงานที่ได้มาตรฐาน โดยหากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขใดๆ คุณสามารถติดต่อเรา ณ เวลาใดก็ได้ โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ เราจะพยายามแก้ไขความกังวลของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะติดต่อกลับไป ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้น

การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์
เว็บไซต์ต่างๆของ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้จะทำงานตามที่คุณคาดหวัง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา และจุดประสงค์ที่เราใช้คุกกี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นโยบายการใช้คุกกี้

ติดต่อเราได้ที่
บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
โทรศัพท์: 0 4203 0159, 09 3397 4214
อีเมล: pasa@pawano.com
ไลน์ไอดี: @pawano


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับแปลภาษาพม่า.com หรือที่อีเมล pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano

บทความที่เกี่ยวข้องความรู้ภาษาอังกฤษ